сховати меню
Розділи: Новини і події

Звіт про проведення науково-практичної конференції з міжнародною участю «Новітні технології в педіатричній науці, практиці та освіті», присвяченої пам’яті академіка АМН України Б.Я. Резника

сторінки: 16-17

8-9 квітня 2010 року на базі кафедри педіатрії № 1 та неонатології Одеського державного медичного університету, згідно із затвердженим МОЗ України та АМН України «Реєстром конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій і пленумів, які проводитимуться у 2010 році», відбулася науково-практична конференція «Новітні технології в педіатричній науці, практиці та освіті», присвячена пам’яті академіка АМН України Б.Я. Резника.

Конференція викликала значний інтерес у педіатричної громадськості України і зібрала близько 600 учасників – завідувачів та співробітників педіатричних кафедр 15 вищих медичних навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації та післядипломної освіти МОЗ України, Інституту педіатрії, акушерства і гінекології АМН України, Інституту спадкової патології АМН України, Інституту фтизіатрії та пульмонології імені Ф.Г. Яновського, практичних лікарів-педіатрів, сімейних лікарів.

Відкриваючи конференцію, головний спеціаліст МОЗ України зі спеціальності «Педіатрія, підліткова терапія» професор В.В. Бережний відзначив вагомий внесок видатного українського вченого-педіатра, академіка АМН України професора Б.Я. Резника у становлення сучасної вітчизняної педіатрії (зокрема, його наукові праці з дитячої гематології, неонатології, пульмонології, медичної генетики). Також у своїй доповіді професор В.В. Бережний ретельно проаналізував проблемні питання організації медичної допомоги дітям України.

Завідувач кафедри педіатрії № 1 та неонатології Одеського державного медичного університету член-кореспондент АМН України, професор М.Л. Аряєв у доповіді «Академік Б.Я. Резник і новітні педіатричні технології» висвітлив роль академіка Б.Я. Резника у формуванні сучасної Одеської педіатричної школи. Під керівництвом видатного вченого було захищено 10 докторських і близько 50 кандидатських дисертацій. Троє учнів Бориса Яковича є завідувачами педіатричних кафедр ОДМУ – член-кореспондент АМН України, професор М.Л. Аряєв, лауреат Державної премії України, професор І.Л. Бабій, заслужений діяч науки і техніки, професор О.В. Зубаренко. У подальшому М.Л. Аряєв розкрив основні напрямки діяльності кафедри педіатрії, яку очолював Б.Я. Резник, що продемонструвало наступність та розвиток основних наукових напрямків та міжнародного співробітництва.

У цілому на чотирьох засіданнях конференції були представлені понад 70 доповідей із найбільш важливих питань сучасної педіатрії. Аналіз тематики програмних доповідей продемонстрував, що найбільшу увагу викликають питання сучасної фармакотерапії захворювань у дітей, доказова база ефективності та безпеки медикаментозної терапії, впровадження клінічних протоколів лікування найбільш поширених захворювань дитячого віку. Широко обговорювалися питання лікування респіраторної патології та захворювань шлунково-кишкового тракту у дітей різного віку. Декілька доповідей було присвячено сучасним проблемам антибактеріальної терапії та антибіотико-асоційованої діареї. У ряді доповідей було звернено увагу на важливість вакцинопрофілактики інфекційних захворювань у дітей та необхідність проведення роз’яснювальної роботи з батьками з цього питання. Великий інтерес викликала доповідь стосовно біоетичних основ лікувально-профілактичної роботи. Неонатологічний напрямок був представлений доповідями щодо лікування критичних станів, перинатального ураження ЦНС та бронхо-леневої дисплазії у недоношених дітей.

Наукова програма конференції включала тематичний симпозіум «Фундаментальна педіатрія», у якій 8 квітня 2010 р. взяли участь більш ніж 30 молодих вчених. Тематичний симпозіум дозволив аспірантам та здобувачам доповісти результати дисертаційних досліджень та провести дискусію з питань сучасних методологічних підходів до проведення наукових досліджень, застосування доказових методів статистичної обробки наукових даних, біоетичної оцінки наукових досліджень.

У межах конференції 9 квітня 2010 р. було проведено робочу нараду завідувачів кафедр щодо викладання педіатрії англійською мовою. Нараду проведено згідно з планом діяльності опорної кафедри з викладання госпітальної педіатрії англійською мовою (кафедра педіатрії № 1 та неонатології Одеського державного медичного університету). У нараді взяли участь 10 завідувачів та 17 викладачів кафедр, що викладають педіатрію англійською мовою. З програмною доповіддю «Нові технології у викладанні педіатрії англійською мовою» виступив завідувач кафедри педіатрії № 1 та неонатології Одеського державного медичного університету член-кореспондент АМН України, професор М.Л. Аряєв. На робочій нараді було обговорено низку проблемних питань викладання педіатрії англійською мовою: викладання педіатрії за кредитно-модульною системою на VI курсі, порядок поточного тестового контролю та структура державного іспиту, налагодження контакту між англомовними студентами та вітчизняними пацієнтами, питання підвищення кваліфікації викладачів, забезпеченість навчального процесу підручниками англійською мовою, методики опанування практичних навичок англомовними студентами.

Матеріали конференції друкуються у журналі «Перинатологія та педіатрія» № 1, № 2, № 3 за 2010 р.
Учасники конференції одностайно прийняли резолюцію конференції.

 

 

РЕЗОЛЮЦИЯ
науково-практичної конференції з міжнародною участю
«Новітні технології в педіатричній науці, практиці та освіті», присвяченої пам’яті академіка АМН України Б.Я. Резника

 

Учасники щорічної конференції, присвяченої пам’яті Бориса Яковича Рєзника (05.01.1929 – 08.12.1997 рр.), видатного вченого-педіатра, доктора медичних наук, професора, члена-кореспондента Національної академії наук, народного депутата України, академіка Академії медичних наук України, завідувача кафедри дитячих хвороб Одеського державного медичного університету, розглянувши найактуальніші питання сучасної педіатричної науки, практики та освіти, констатують, що зниження захворюваності та смертності дітей в Україні є основним завданням сучасної педіатрії, а профілактичний напрямок є приоритетнім.

Вважаючи за необхідне впровадження новітніх технологій в педіатричну науку, практику та освіту конференція затверджує таку резолюцію:

1. Вважат и за необхідне розширити коло питань у програмі наступної конференції, присвяченої пам’яті Б.Я. Рєзника, з проведенням тематичних засідань з окремих розділів педіатрії.

2. Включати в програму наступних конференцій проблемні клінічні лекції з найбільш актуальних аспектів педіатрії та залучати для їх читання провідних вітчизняних та закордонних спеціалістів.

3. Продовжити практику проведення у межах конференції сателітного симпозіуму, що присвячений результатам наукових досліджень молодих вчених. Звернути увагу доповідачів на необхідність використання методів доказової медицини при підготовці доповідей та проведенні наукових досліджень, а лікарів-практиків – на важливість впровадження методів діагностики, лікування та профілактики, ефективність яких доведена методами доказової медицини.

4. Для підвищення якості підготовки студенів з питань педіатрії англійською мовою вважати за доцільне проведення у межах конференції сателітного симпозіуму з цих питань. Для вдосконалення процесу викладання педіатрії англійською мовою та підвищення кваліфікації викладачів педіатрії англійською мовою проводити майстер-клас – показове практичне заняття англійською мовою.

5. Оргкомітету узагальнити матеріали роботи конференції, надати інформацію до МОЗ України та АМН України, висвітлити основні матеріали у фахових виданнях.

 

Завідувач кафедри педіатрії № 1 та неонатології Одеського державного медичного університету, член-кор. АМН України, професор М.Л. Аряєв

Наш журнал
у соцмережах: