сховати меню

Редакція журналу «Дитячий лікар» запрошує авторів до співпраці

сторінки: 37-38

Вимоги до авторів

Журнал публікує матеріали, цікаві для лікаря- практика і корисні в його практичній діяльності: огляди, лекції, рекомендації, клінічні випадки тощо.

 • Наведені в роботі дані мають бути оригінальними. Не допускається відправлення в редакцію матеріалів, надісланих для публікації в інші видання або опублікованих в інших виданнях.
 • За оригінальність і достовірність наданих матеріалів (фактів, цитат, прізвищ, імен, результатів досліджень тощо) відповідальними є автори.
 • Редакція підтверджує можливість публікації статті після ознайомлення з її змістом.
 • Усі матеріали, що надходять до редакції, редагуються і, за необхідності, скорочуються. Перед публікацією матеріал узгоджується з автором.
 • Матеріали необхідно надсилати на електронну пошту редакції: a.khyts@health-ua.com.
 • Автора, який спілкуватиметься з редакцією, просимо вказати в супроводжувальному листі номер мобільного телефону.

Відповідно до Статті 25 Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної»: П. 1.1. Друковані засоби масової інформації в Україні видаються державною мовою. Отже всі статті мають бути подані до редакції українською мовою.

Вимоги до статей

Інформація про авторів

 • Обов’язковими є відомості про авторів статті: прізвище, ім’я, по батькові; вчене звання, посада, місце роботи (заклад).
 • За бажанням до статті можна додати фотографії автора (авторів). Фотографії мають бути розміром не менш ніж 4×6 см і з високою роздільною здатністю (300 dpi).
 • Просимо також вказати поштову адресу, на яку після виходу журналу можна вислати авторські екземпляри.

Текст

 • Препарати, наведені в статті, мають бути подані у вигляді міжнародних непатентованих назв; дозування слід ретельно вивірити.
 • Назви захворювань указують згідно з Міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду. Терміни уніфікують відповідно до Міжнародної анатомічної і Міжнародної гістологічної номенклатури.
 • Одиниці вимірювання потрібно подавати в системі СІ.
 • Латинські назви роду й виду організмів потрібно виділяти курсивом. При першому згадуванні наводять повну видову назву, а далі – найменування роду можна подавати скорочено однією літерою, якщо мова йде не про види, які належать до різних родів з однаковою першою літерою (у такому разі родову назву скорочують до трьох літер).
 • Потрібно використовувати тільки стандартні скорочення (абревіатури), не робити скорочень у назві статті. Повний термін, замість якого вводиться скорочення, має передувати першому згадуванню цього скорочення в тексті (якщо це не стандартна одиниця вимірювання).
 • Оформлення тексту: текст має бути набраний на комп’ютері в текстовому редакторі Microsoft Word; формат листа – А4; шрифт – Times New Roman, кегль – 12, інтервал – 1,5; вирівнювання – по ширині; відступ – 1,5 см (не за допомогою табуляції); у статті не повинно бути автоматичного розставляння переносів.
 • Заголовки і підзаголовки виділяють відповідно напівжирним написанням або напівжирним курсивом, крапка в кінці не ставиться.
 • Для смислових виділень у тексті можна використовувати напівжирне написання, напівжирний курсив, курсив.

Таблиці і рисунки

 • Інформація в таблицях і рисунках (графіках, діа­грамах, схемах, фотографіях тощо) має доповнювати текст статті, а не дублювати його.
 • Назва таблиці пишеться над таблицею, назва рисунка – під рисунком.
 • Усі таблиці і рисунки мають бути пронумеровані, мати відповідні посилання в тексті. Перше посилання на таблицю або рисунок виділяється напівжирним.
 • Усі цифри в таблицях і на рисунках мають відповідати цифрам у тексті.
 • До кожної таблиці і до кожного рисунка за необхідності слід зробити примітку, у якій пояснюються всі цифрові і буквені позначення.
 • Фотографії повинні мати роздільну здатність 300 dpi; їх необхідно надсилати окремими файлами у вихідному форматі (*.jpg, *.tiff та ін.).
 • Для створення графіків і діаграм найкраще скористатися MS Excel. Файл обов’язково повинен містити вихідні числові дані, пов’язані з рисунком. Якщо графіки будуються в спеціалізованих програмах, їх слід зберегти у векторному форматі (*.pdf, *.eps, *.ai).

Список літератури

 • У кінці статті слід навести список літератури, яка цитується.
 • Посилання в тексті наводять у квадратних дуж­ках відповідно до списку літератури, що додається.
 • Джерела літератури необхідно перераховувати в алфавітному порядку за прізвищем першого автора. Спочатку подають роботи, надруковані кирилицею, потім – латинським шрифтом.
 • Якщо цитується кілька робіт одного автора, їх подають у хронологічному порядку.
 • Для журнальних статей указують прізвища й ініціали авторів, назву статті, назву журналу, рік, том, номер чи випуск, сторінки; для книг – прізвище й ініціали авторів, повну назву книги, місце видання, видавництво, рік, кількість сторінок у книзі.

Резюме і ключові слова

 • Просимо авторів додавати до статті резюме та ключові слова. Ключові слова мають бути українською та англійською мовами, резюме – англійською.

Листування з редакцією здійснюється через електронну пошту: a.khyts@health-ua.com

Будемо раді співпраці з вами!

Наш журнал
у соцмережах: